Voorwaarden Kruidvat Actie

Actievoorwaarden 1 minuut gratis winkelen

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. – waarvan Kruidvat onderdeel uitmaakt- gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: “Kruidvat”) georganiseerde promotionele actie (hierna: “deze Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvat.nl.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Kruidvat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, evenwel niet ten nadele van de deelnemers, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Kruidvat bekend gemaakt worden via de website www.kruidvat.nl
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Kruidvat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 3 september en eindigt 31 oktober. U wordt voor 31 december gemaild als u gewonnen heeft.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

2. De Actie
2.1 De deelnemer heeft zich ingeschreven op Stoptober.nl en doet mee aan Stoptober. Zo maakt de deelnemer kans op 1 minuut gratis winkelen bij Kruidvat.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Medewerkers van A.S. Watson en het communicatiebureau zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
3.7 Alleen volledig en correct ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.

4. De Prijzen
4.1 De te winnen prijs is: één minuut gratis winkelen onder de volgende voorwaarden:
– De prijs van 1 minuut gratis winkelen bij Kruidvat kan uitsluitend en alleen door de prijswinnaar persoonlijk worden uitgevoerd. De prijswinnaar mag zich niet laten bijstaan door derden.
– De winkel waarin het gratis winkelen zal plaatsvinden zal door Kruidvat worden aangewezen.
– Tijdens het gratis winkelen dient de prijswinnaar gebruik te maken van in de winkel beschikbare Kruidvat winkelmandjes. Er mag gebruik gemaakt worden van 1 mandje per keer, indien dit mandje vol is, dan kan de deelnemer bij de ingang van de winkel een nieuw mandje ophalen. Deelnemer mag hierbij niet geholpen worden door derden.
– De 1 minuut gratis winkelen start met het pakken van een winkelmandje bij de ingang van de winkel.
– Vervolgens dient de deelnemer de winkel in te gaan om te winkelen gebruik makende van het aangewezen gangpad. Dit op aanwijzen van de (assistent) filiaalmanager en/ of
districtsmanager. Na dit gangpad kan er verder gewinkeld worden langs een door de deelnemer te bepalen route.
– In voorkomende gevallen en voorafgaand aan de 1 minuut gratis winkelen kan de (assistent) filiaalmanager en/ of districtsmanager nadere aanwijzingen en/of instructies verstrekken. De deelnemer zal Kruidvat vrijwaren voor eventuele schade toegebracht door de deelnemer tijdens de 1 minuut gratis winkelen in of aan de winkel dan wel overige eigendommen van Kruidvat ten gevolge van het niet opvolgen van dergelijke aanwijzingen en/of instructies dan wel indien er sprake is van opzettelijk roekeloos gedrag.
– Per product mag er 1 exemplaar gepakt worden, de EAN code op het artikel is hiervoor leidend.
– De volgende artikelen zijn van de actie uitgesloten: – producten die in de vitrines staan uitgestald; – elektra producten; – luxe geuren – cadeaubonnen; – beltegoed; – geneesmiddelen, vitamines en afslanksupplementen – zuigelingenvoeding; – rook- en tabakswaren; – boeken die vallen onder de Wet op de Vaste Boekenprijs; en – alle overige artikelen die door Kruidvat duidelijk zichtbaar van deelname zijn uitgesloten. Voor de start van de 1 minuut gratis winkelen zal de (assistent) filiaalmanager en/ of de districtsmanager de winnaar duidelijk aangeven welke artikelen niet deelnemen.
– Van de categorie make up artikelen, scheer artikelen en gezichtsverzorging en printercartridges mogen in totaliteit maximaal vier artikelen worden meegenomen. Alle producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen de 1 minuut in de Kruidvat winkelmand(en) zijn geplaatst, worden eigendom van de deelnemer.
4.2 Waar relevant zal Kruidvat zorgdragen (danwel laten zorgdragen) voor de aangifte kansspelbelasting bij de Belastingdienst, welke alsdan zal worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

5. Uitkering van prijzen
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaar geselecteerd worden. Uiterlijk 30 november zal de winnaar per e-mail horen of ze gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Kruidvat. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 Gebruik van de Kruidvat ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaar. Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actie-voorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaar.
5.5 Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. Kruidvat kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de Actie en de hardware- of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
5.6 Kruidvat behoudt zich het recht om een gelijkwaardig cadeau te geven, wanneer er problemen zijn met het aangeboden cadeau.
5.7 Prijzen kunnen in samenwerking met leveranciers worden verstrekt.

6. Privacy
6.1 De winnaar van de prijs geeft Kruidvat toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Kruidvat verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Kruidvat heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
6.2 Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze website https://www.kruidvat.nl/privacybeleid voor een volledige versie van ons Privacybeleid.

7. Klachten
7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij de klantenservice van Kruidvat.
7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Eenieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.